VindkEk1

Vindkraftverk och fastighetsekonomi

Av Peter Lohmander Version 2002-10-03

www.Lohmander.com

Nedan finner vi några länkar till vindkraftsinformation av blandat slag.

 

Svensk Vindkraftförening

http://www.svensk-vindkraft.org/forsta_med_frames.htm

Från Svensk Vindkraftsförenings hemsida finns snabblänkar till 10 sidor, bl.a. om vindkraftens ekonomi och praktiska frågor.

 

Vindkraftverk vid Hornborgasjön?
http://w1.500.telia.com/~u50003136/debatter/el_qvarn.htm

 

Hornborga Kultur Hemsida
http://w1.500.telia.com/~u50003136/kultur/kultur.htm

 

Windpowerphotos.com
http://www.windpowerphotos.com/

 

Varför vindkraftverk?

Falkenberg Energi AB, Jan-Åke Jacobson, Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening m.m.

http://www.fotomontage.com/skottarevet/doc/f_vorfor.htm

 

PNB Entreprenad AB, Renewable Energy AB, och vindkraft till havs

http://www.pnb.se/sida_373.asp

 

Nedan kommer en sammanfattning av viss information om vindkraftens ekonomi som 2002-10-03 var länkad till denna web-sida: 

Svensk Vindkraftförening

http://www.svensk-vindkraft.org/forsta_med_frames.htm

Här kommer den länkade texten:

Vad kostar vindkraften idag?

Vinden är gratis. Produktionskostnaden bestäms av priset på vindkraftverken inklusive installation, driftskostnader och priset på kapital, det vill säga kreditvillkor och ränta. Eftersom vindkraftverken idag importeras, spelar också växelkursen en betydande roll.

Ett vindkraftverk av dagens mest kostnadseffektiva storlek 600 kW kostar idag omkring 4-5 miljoner kronor brutto, inklusive installation och nätanslutning. Investeringskostnaden ligger mellan 7000 och 8000 kr per installerad kW. I ett medelbra vindläge producerar ett sådant verk cirka 1,2 GWh (miljoner kWh) per år.

Man räknar i regel med att vindkraftverk ska ha en livslängd på 20-25 år, men det kan eventuellt krävas en del renoveringar, som byte av växellåda eller rotorblad, efter 15-20 år. Men vindkraften är en relativt ny teknik, så det finns inga praktiska erfarenheter när det gäller livslängd och renoveringsbehov. I ekonomiska kalkyler räknar man i regel med en avskrivningstid på 15 år. Realräntan, skillnaden mellan låneränta och inflation, ligger idag på ca 7 procent. Kostnaden för drift och underhåll beräknas uppgå till 6 öre/kWh.

Med de ekonomiska förutsättningarna blir kostnaden för att producera vindel idag 40-45 öre/kWh. Produktionskostnaden beror alltså på investeringskostnad, realränta och avskrivningstid, och de tre faktorerna spelar ungefär lika stor roll
(se tabell 1).

Produktionskostnaderna måste täckas av intäkter. Den 1 juli 1991 anslog riksdagen 250 miljoner kronor till ett bidrag på 25 procent av den totala investeringskostnaden till vindkraftverk för femårsperioden till den 1 juli 1996. Det visade sig vara för lågt för att få fart på utbyggnaden så investeringsbidraget höjdes till 35 procent 1993. Det motsvarar cirka 10 öre/kWh.

Den 1 juli 1994 införde riksdagen även en så kallad miljöbonus till vindkraft, för att denna rena förnybara energi inte orsakar några externa miljökostnader i form av försurning, övergödning eller hälsoskador. Miljöbonusen motsvarar elskatten, som idag ligger på 11 öre/kWh men höjs till 13,2 öre/kWh den 1 juli i år. Vindkraftsägarna säljer strömmen till den lokala eldistributören. Priset varierar under olika årstider och tider på dygnet, men ger i genomsnitt över året 26 öre/kWh.

De vindkraftverk som är i drift, och som fått del av investeringsbidraget, får alltså idag ut ca 47 öre/kWh, vilket ger ett överskott. Men utan investeringsbidrag, eller motsvarande stöd, blir intäkten knappt 40 öre/kWh och då går affären knappt ihop.

De 250 miljoner som riksdagen anslog till vindkraften 1991 tog slut redan hösten 1995. Riksdagen anslog då 100 miljoner till, som också tog slut innan stödperioden gick ut den 1 juli 1996. Idag betalar staten alltså inga investeringsbidrag till vindkraft, och de projekt som inte hann få del av detta ligger nu på is.

De segdragna energiförhandlingarna har skjutit regeringens energiproposition allt längre fram i tiden. Regeringen har aviserat nytt stöd till förnybara energikällor, men innan det förslaget antas kommer kommer utbyggnaden av vindkraft att stanna upp helt. Dagens situation, där det tidigare investeringsbidraget tagit slut, samtidigt som ett nytt stöd aviserats som kanske införs 1998, har fått marknaden för vindkraft att tvärdö.

Nutek begärde 1996 in anbud från vindkraftindustrin på ett antal vindkraftverk i en så kallad teknikupphandling. Det danska företaget Bonus tog hem anbudstävlingen och under 1997 kommer bara dessa 15 verk från Nuteks teknikupphandling, som får 35 procents investeringsbidrag, att byggas.

Eftersom priset för el från vindkraft i Sverige är lågt jämfört med andra länder i Europa (se tabell 2) krävs det någon typ av stöd, investeringsbidrag eller förmånliga lån, ytterligare några år för att vindkraften ska kunna byggas ut snabbt även här.

Tabell 1. Produktionskostnad för el från vindkraft; öre/kWh

För 600 kW-verk med en årsproduktion på 1,2 GWh. Drift och underhåll 6 öre/kWh

Installationskostnad 8000 kr/kW

Avskrivningstid:

Realränta

5 %

7 %

15 år

42

47

20 år

35

41

25 år

31

37

Installationskostnad 7000 kr/kW

Avskrivningstid:

Realränta

5 %

7 %

15 år

37

41

20 år

31

36

25 år

28

33

Installationskostnad 6000 kr/kW

Avskrivningstid:

Realränta

5 %

7 %

15 år

32

36

20 år

27

31

25 år

24

29

(Källa: Olof Karlsson, SERO)

Installationskostnaderna för vindkraft varierar, beroende på markförhållanden, fabrikat, projekteringskostnader och växelkursen. Den ligger idag i regel mellan 7000 och 8000 kr/kW. Verken i Nuteks teknikupphandling kostar 7 000 kr/kW. Några enstaka projekt har varit ändå billigare och inom några år väntas kostnaden kunna pressas ner mot 6000 kr/kWh. Produktionen hos olika verk varierar också, beroende på vindtillgången. För ett 600 kW verk kan produktionen variera från 1 till 1,5 GWh/år. Här räknar vi med en årsproduktion på 1,2 GWh. Tabellen anger de faktiska produktionskostnaderna, utan investeringsbidrag eller miljöbonus.

Tabell 2. Ersättning för vindkraftsel i några länder i Europa, 1995

Land

öre/kWh

Tyskland

86

Danmark

71

Holland

72

England

73

Spanien

68

Sverige

46

Tabell 3. Elproduktionskostnader i nya kraftverk

(25 års avskrivningstid, 5 % real kalkylränta, öre/kWh)

Anläggning

Effekt MW el

Produktionskostnad

 

 

utan svavelskatt och NOx-avg

med svavelskatt och NOx-avg

Kraftvärmeverk:

 

 

 

Kol

50

26

56

Olja

50

23

50

Biobränsle, RK 1

50

39

38

Naturgas

110

29

37

Kondenskraftverk:

 

 

 

Kol

600

33

32

Olja

600

32

32

Naturgas (kombicykel)

360

28

27

Biobränsle

150

51

50

(Källa: Omställning av energisystemet, SOU 1995:139, tabell 4.7 och 4.9)

Kostnaden för vindkraft är med motsvarande förutsättningar (5 % realränta och 25 års avskrivningstid och med en installationskostnad på 7000 kr/kW) uppgår till 28 öre/kWh (se tabell 1).


1 RK: med rökgasrening.


www.svensk-vindkraft.org