Ekonomisk optimering av plantering (Plant_3)
Peter Lohmander 2002-01-17 (rev. 040428)


Detta är ett datorprogram som bestämmer det optimala antalet plantor per hektar. I programmet beaktas endast intäkter och kostnader i samband med föryngring och slutavverkning. Ekonomiska konsekvenser av eventuella röjningar, gallringar och andra åtgärder beaktas ej. Det är fullt möjligt att konstruera datorprogram som beaktar alla tänkbara åtgärder. I så fall krävs dock att användaren matar in väldigt många speciella förhållanden. Detta skulle försvåra programanvändningen. Vi konstaterar att röjningar och gallringar tillsammans svarar för ett avsevärt lägre ekonomiskt netto än vad slutavverkningar gör i svenskt skogsbruk under typiska produktionsförhållanden. Programanvändaren uppmuntras dock att självständigt, i mån av tid, grundligt studera alla detaljer i de skogliga investeringsproblemen. Det är viktigt att observera att vissa faktorer har väldigt stor betydelse för de optimala besluten. Kalkylräntan är en sådan faktor. Om kalkylräntan stiger så sjunker det optimala antalet plantor per hektar högst väsentligt. Även det optimala nuvärdet påverkas på detta sätt.Kostnader för markberedning, hyggesrensning m.m. = F (SEK/HA) =
Rörlig kostnad per planta inklusive arbete = c (SEK/PLANTA) =
Kalkylränta (där räntan utfaller en gång årligen) = r (%) =
Antal år mellan plantering och slutavverkning = t (ÅR) =
Medelproduktion vid 2000 stammar per ha = v = (M3SK/HA/ÅR) =
Andel av planterade plantor som överlever = x (%) =
Kalmarkens värde efter slutavverkning = L (SEK/HA) =


Bedömning av optimalt antal plantor per hektar = n1 =
Om n1 plantor planteras så blir nettopriset vid slutavverkning = P (SEK/M3SK)
Om antal plantor per hektar ökas (från n1) med 10 % (av n1) så ökas nettopriset vid slutavverkning med Y %. Y =
Lägsta tänkbara och/eller tillåtna antal plantor per hektar =
Högsta tänkbara antal plantor per hektar =